info@adtectum.hu       +36 30 256 3762

Adatkezelési nyilatkozat

Az AD Tectum Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 2040 Budaörs, Gábor Dénes krt. 94., képviseli: Viszló Dezső ügyvezető) – a továbbiakban: AD Tectum Kft. – tulajdonában álló www.adtectum.hu weboldalon (a továbbiakban: Weboldal) az arra látogatók és a Weboldalon keresztül kapcsolatfelvételt kezdeményező látogatók (továbbiakban: Felhasználó) adatait kezeli. 
Az adatok kezelésével összefüggésben az AD Tectum Kft. ezúton tájékoztatja a Felhasználókat a kezelt személyes adatokról, a személyes adatok kezelése körében követett elveiről és gyakorlatáról, valamint a Felhasználók jogai gyakorlásának módjáról és lehetőségeiről.
Adatkezelő elkötelezett ügyfelei személyes adatainak védelme iránt, és kiemelten fontosnak tartja ügyfelei információs önrendelkezési jogának tiszteletben tartását, ezért a rögzített személyes adatokat bizalmasan, az adatvédelmi jogszabályokkal és a GPDR-ral összhangban, a jelen adatkezelési tájékoztatónak megfelelően kezeli. 

Az AD Tectum Kft. általi adatkezelésekre

(1) az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Info tv.) alapján,

(2) az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete – a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (a továbbiakban: GDPR) alapján,

(3) az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény 13/A. § (3) bekezdése alapján (a továbbiakban: E-ker tv.),

(4) a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény alapján,

(5) a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény alapján, valamint

(6) a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény alapján kerül sor (a továbbiakban: Ptk).

Felhasználó a Weboldal látogatásával és használatával elfogadja az alábbiakat, és hozzájárul az alábbiakban meghatározott adatkezelésekhez.

Az adatkezelő megnevezése
Név: AD Tectum Kft.
Székhely: 2040 Budaörs, Gábor Dénes krt. 94.
Cégjegyzék száma: 13-09-150315
Képviseli: Viszló Dezső ügyvezető
E-mail: info@adtectum.hu

1. A weboldal látogatásával kapcsolatos adatkezelés

Adatkezelés célja

A Weboldal látogatása során az AD Tectum Kft. a szolgáltatások működésének ellenőrzése, a személyre szabott kiszolgálás és a visszaélések megakadályozása érdekében rögzíti a látogatói adatokat.

Az adatkezelés jogalapja

Az AD Tectum Kft. által történő adatkezelés a GDPR 6. cikk (1) bekezdésének f) pontján, illetve az E-ker tv. 13/A. § (3) bekezdésén alapul. Az AD Tectum Kft. által történő adatkezelés a Felhasználók önkéntes hozzájárulásán, valamint törvényi felhatalmazáson alapulnak. Az önkéntes hozzájáruláson alapuló adatkezelések esetében a Felhasználók e hozzájárulásukat az adatkezelés bármely szakaszában visszavonhatják. A hozzájárulást Felhasználó az egyes adatkezelések tekintetében a Weboldal használatával, a kapcsolatfelvétel kezdeményezésével, illetve a kérdéses adatok önkéntes megadásával adja meg.

A kezelt adatok köre

A Weboldal meglátogatásakor a webszerver automatikusan naplózza a Felhasználó tevékenységét, az IP címét, valamint az általa használt operációs rendszer és böngészőprogram típusát. Az AD Tectum Kft. a naplóállományok elemzése során felmerült adatokat más információval nem kapcsolja össze, a Felhasználó azonosítására nem törekszik.

Az adatkezelés időtartama

A Weboldalon történő látogatástól számított 24 hónap.

2. A weboldalon keresztül történt kapcsolatfelvételhez kapcsolódó adatkezelés

Az adatkezelés célja

A Weboldalon keresztül történő kapcsolatfelvétel során megadott elérhetőségek valamelyikén keresztül a Felhasználóval való direkt, élő kommunikáció kezdeményezése.

Az adatkezelés jogalapja

Az AD Tectum Kft. által történő adatkezelés a GDPR 6. cikk (1) bekezdésének f) pontján, illetve az E-ker tv. 13/A. § (3) bekezdésén alapul. Az AD Tectum Kft. által történő adatkezelés a Felhasználók önkéntes hozzájárulásán, valamint törvényi felhatalmazáson alapulnak. Az önkéntes hozzájáruláson alapuló adatkezelések esetében a Felhasználók e hozzájárulásukat az adatkezelés bármely szakaszában visszavonhatják. A hozzájárulást Felhasználó az egyes adatkezelések tekintetében a Weboldal használatával, a kapcsolatfelvétel kezdeményezésével, illetve a kérdéses adatok önkéntes megadásával adja meg.

A kezelt adatok köre

A kapcsolatfelvétel során a Felhasználónak meg kell adnia a következő személyes adatokat:

név,

e-mail cím,

telefonszám.

Az AD Tectum Kft. vállalja, hogy a kapcsolatfelvétel kezdeményezése során a Felhasználók által megadott e-mail címekre csak a Felhasználó érdeklődésével, ajánlatkérésével kapcsolatos elektronikus leveleket küld. Különösen ide tartoznak: műszaki ismertetők, ajánlatok, szerződés tervezetek, díjbekérők, számlák. Az AD Tectum Kft. a tevékenységével összefüggő hírleveleket, promóciós anyagokat csak a Felhasználó előzetes engedélyével küld. Az erre vonatkozó előzetes engedélyt a Felhasználó bármikor visszavonhatja. Az AD Tectum Kft. harmadik félnek (alvállalkozónak, tervező partnernek, kivitelező partnernek, stb.) a Felhasználó adatait, tőle kapott elektronikus fájlokat (tervdokumentáció, fotó, stb.), csak a Felhasználó előzetes, kifejezetten erre vonatkozó engedélyével továbbítja. Az AD Tectum Kft. nem gyűjt olyan adatokat, amelyek nemzeti, vagy etnikai kisebbséghez tartozásra, a politikai véleményre, vagy pártállásra, vallásos, vagy más világnézeti meggyőződésre, érdekképviseleti szervezeti tagságra, egészségi állapotra, szenvedélybetegségre, szexuális életre, vagy büntetett előéletre, vagy egyéb különleges személyes adatra vonatkoznak. Az AD Tectum Kft. a megadott személyes adatokat nem ellenőrzi. A megadott adatok megfelelősségéért kizárólag az azt megadó személy felel. 

Az adatkezelés időtartama

A Weboldalon történő regisztrációtól számított 24 hónap.

3. Adatbiztonság

Az AD Tectum Kft. minden szükséges lépést megtesz, hogy biztosítsa a Felhasználók által megadott személyes adatok biztonságát mind a hálózati kommunikáció során, mind az adatok tárolása, őrzése során. 

4. A felhasználót megillető jogok

Az adatkezelés időtartamán belül a Felhasználót megilleti 

a. a tájékoztatáshoz és az adatokhoz való hozzáféréshez való jog,

Az adatkezelés időtartamán belül a Felhasználó tájékoztatást kérhet az AD Tectum Kft.-től személyes adatai kezeléséről. Az AD Tectum Kft. a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 30 napon belül írásban, közérthető formában tájékoztatja a Felhasználót a kezelt adatokról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról.

b. az adatok helyesbítéséhez való jog,

A Felhasználó az adatkezelés időtartamán belül kérheti, hogy az AD Tectum Kft. a személyes adatait helyesbítse. A kérésének az AD Tectum Kft. legkésőbb 30 napon belül köteles eleget tenni.

c. az adatok törléséhez való jog,

A Felhasználó kérheti a személyes adatainak törlését az alábbi esetekben, amennyiben:

 • a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték vagy más módon kezelték;
 • a Felhasználó visszavonja az adatkezelés alapját képező önkéntes hozzájárulását, és az adatkezelésnek nincs jogalapja;
 • a Felhasználó tiltakozik az adatkezelés ellen, és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre;
 • a személyes adatokat jogellenesen kezelték;
 • a személyes adatokat az adatkezelőre vonatkozó jogszabályban előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell;
 • a személyes adatok gyűjtésére közvetlenül gyermekeknek, az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások kínálásával kapcsolatosan került sor.

Amennyiben a törlés alapja fennáll, az AD Tectum Kft. legkésőbb 15 napon belül köteles eleget tenni. A törlés joga nem terjed ki arra, ha az AD Tectum Kft.-t törvény kötelezi az adatok további tárolására.

d. az adatkezelés korlátozásához való jog,

A Felhasználó kérésére az AD Tectum Kft. korlátozhatja az adatkezelést, ha az alábbi feltételek valamelyike teljesül:

 • a Felhasználó vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, a személyes adatok pontosságának ellenőrzését;
 • az adatkezelés jogellenes, és a Felhasználó ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását;
 • az adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de a Felhasználó igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; vagy
 • a Felhasználó tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e a Felhasználó jogos indokaival szemben.

Ha az adatkezelés korlátozás alá esik, a személyes adatokat a tárolás kivételével csak a Felhasználó hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más természetes, vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy az Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből lehet kezelni.

e. az adathordozhatósághoz való jog, valamint

A Felhasználó jogosult arra, hogy amennyiben az adatkezelés önkéntes hozzájárulásán vagy szerződésen alapul és automatizált módon történik, úgy a rá vonatkozó, általa az adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, és ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa. Az AD Tectum Kft. fenntartja magának a jogot, hogy az ezzel kapcsolatos indokolt költségeire a Felhasználóval szemben igényt tartson.

f. a tiltakozás joga.

A Felhasználó tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen,

 • a saját helyzetével kapcsolatos okokból, 
 • ha a személyes adat kezelése közvetlen üzletszerzés érdekében történik, beleértve a profilalkotást is, amennyiben az közvetlen üzletszerzésre irányul;
 • a saját helyzetével kapcsolatos okokból, ha a személyes adat kezelése – a Felhasználó hozzájárulása nélkül –statisztikai célból történik.

Az AD Tectum Kft. a tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 30 napon belül megvizsgálja, annak megalapozottsága kérdésében döntést hoz, és a Felhasználót a döntéséről írásban tájékoztatja. Ha az AD Tectum Kft. a Felhasználó helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelmét nem teljesíti, a kérelem kézhezvételét követő 30 napon belül írásban, vagy a Felhasználó hozzájárulásával elektronikus úton közli a helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelem elutasításának ténybeli és jogi indokait.

5. Jogorvoslat

A Felhasználó az Info tv., a GDPR, valamint Ptk. alapján a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.) benyújtott panasszal, vagy az illetékes bíróság előtt érvényesítheti jogait.

6. Egyéb rendelkezések

Az AD Tectum Kft. fenntartja a jogot, hogy jelen Adatkezelési Tájékoztatót a Felhasználók előzetes értesítése mellett egyoldalúan módosítsa. A módosítás hatályba lépését követően Felhasználó a szolgáltatás használatával, ráutaló magatartással elfogadja a módosított Adatvédelmi Tájékoztatóban foglaltakat.

Budakeszi, 2019. augusztus 1.


Copyright © 2019